Preț pornire: 916.925,00 Lei (aprox. 186.746,00 €)


Descriere imobil:

Casa in suprafata construita la sol de 109,22 mp + teren intravilan in suprafata de 246 mp.


Detalii despre imobil

Adresa:

Str. Rucar, nr. 21, sector 1, Bucuresti

Evaluare:

916.925,00 Lei


Detalii despre licitație        

Data licitației:

28 iunie 2019, ora 10:00

Executor:

B.E.J. Stancu Marian, b-dul Unirii, nr. 66, bl. K3, sc. A, et. 5, ap. 19, sector 3, Bucuresti Tel/fax 021.794.70.59 bejstancumarian@gmail.com

B.E.J. Stancu Marian, b-dul Unirii, nr. 66, bl. K3, sc. A, et. 5, ap. 19, sector 3, Bucuresti Tel/fax 021.794.70.59 bejstancumarian@gmail.com

Publicație:

DESCARCĂ  

- 80 vizualizari