Minihotel si restaurant S+P+E 330mp + teren 5.800mp, Reci, jud. Covasna

You are here   > > Minihotel si restaurant S+P+E 330mp + teren 5.800mp, Reci, jud. Covasna
Minihotel si restaurant S+P+E 330mp + teren 5.800mp, Reci, jud. Covasna

Pret pornire:

1.121.250,00 Lei (aprox. 237.050,00 €)


Descriere imobil:


Minihotel si restaurant S+P+E in suprafata de 330 mp + teren curte si arabil in suprafata totala de 5.800 mp.

 

 

Dosar de executare nr.53/2014

PUBLICATIE DE VÂNZARE IMOBILIARA NR. 53 Emisa azi 16.04.2018

Subsemnata KATONA ELLA, executor judecatoresc, in baza Incheierii de incuviintare a executarii silite din data de 16.07.2014 si a Incheierii de incuviintare a executarii silite imobiliare din data de 13.08.2014 si a titlurilor executoriu Contract de credit nr.82/47123011 din data de 13.05.2011, Act aditional nr.1/279/47572576 din data de 18.05.2012 la Contractul de credit nr.82/47123011 din data de 13.05.2011, Contract de ipoteca imobiliara autentificat sub nr.586 din 18.05.2012, Contract de credit nr.153/47233801 din data de 03.08.2011, Act aditional nr.1/42/47464625 din data de 01.02.2012 la Contractul de credit nr.153/47233801 din data de 03.08.2011, Contract de ipoteca imobiliara autentificat sub nr.1084 din 04.08.2011, prin care debitorul S.C. TNT SHOP SERVICE S.R.L. (garant ipotecar) cu sediul in mun.Sfantu Gheorghe, str.Privighetorii, nr.16, jud.Covasna, a fost obligat la plata sumei de 1.405.677,10 lei, reprezentand debit si 19.585,77 lei cheltuieli de executare silita in favoarea creditorului BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE – GRUP BRASOV (pentru Sucursala Sfantu Gheorghe), cu sediul in loc. Brasov, str.Mihail Kogalniceanu, nr.5, jud.Brasov, prin prezenta dispunem şi

ADUCEM LA CUNOŞTINTA GENERALA CA:

In data 8 mai 2018 ora 10:00 va avea loc la sediul B.E.J. KATONA ELLA, vânzarea la licitaţie publica a imobilul situat in loc.Reci, identificat la A1 cu nr. Cad.23896 compus din curte si teren arabil in suprafata totala de 5800 mp., si constructia de sub A.1.1 23896-C1, compusa din minihotel si restaurant S+P+1 in suprafata de 330 mp., proprietatea debitorului S.C. TNT SHOP SERVICE S.R.L. (garant ipotecar) cu sediul in mun.Sfantu Gheorghe, str.Privighetorii, nr.16, jud.Covasna.

Preţul la care a fost evaluat imobilul este de 1.495.000,00 lei şi a fost stabilit de expert tehnic Miko Nimrod. Pretul de pornire/incepere a licitatiei este de 1.121.250,00 lei + TVA, , reprezentand 75% din pretul de evaluare..

CONDITII PRIVIND LICITATIA:

 1. Poate participa la licitatie, in calitate de licitator, orice persoana care are capacitate deplina de exercitiu, precum si capacitatea sa dobândeasca bunul ce se vinde, conform art. 842 alin. (1) C.proc.civ.
 2. In cazul in care persoanele care vor sa participe la licitatie sunt reprezentate prin mandatar, mandatarul va avea obligatia de a prezenta, in original, o procura speciala autentica, conform art. 842 alin. (4) C.proc.civ.
 3. Nu vor putea participa, fiind incapabili de a cumpara la licitatie publica, persoanele prevazute de dispozitiile art. 1.654 Cod civil.
 4. Debitorul nu poate licita nici personal, nici prin persoane interpuse, conform art. 842 alin. (2) C.proc.civ.
 5. Persoanele care vor sa cumpere imobilul la licitaţie sunt obligate sa depuna in contul unic de consemnari nr. RO35 UGBI 0000 5220 0308 8RON, deschis la Garanti Bank SA Sucursala Sf. Gheorghe, aparţinând B.E.J. KATONA ELLA , având C.I.F. – 23348587, pâna la termenul stabilit pentru vânzare, o garantie de participare de lei reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei, iar dovada consemnarii, respectiv recipisa C.E.C./O.P. in original, impreuna cu oferta de cumparare va fi depusa la executorul judecatoresc, conform dispozitiilor art. 838 alin. (1) lit. k) si l) si art. 843 alin. (1) C.proc.civ. Totodata, persoanele prevazute mai sus vor avea obligatia de a depune, odata cu dovada consemnarii garantiei si oferta de cumparare, copie de pe B.I./C.I., iar in cazul persoanelor juridice copie de pe certificatul de inregistrare la Registrul comertului si de pe certificatul de inregistrare fiscala.
 6. Nu au obligaţia de a depune garantia prevazuta mai sus: creditorii urmaritori sau intervenienti; persoanele care, impreuna cu debitorul, au asupra imobilului urmarit un drept de proprietate comuna pe

cote-parti; titularii unui drept de preemptiune, conform dispozitiilor art. 843 alin. (2) si (3) C.proc.civ.

 1. In situatia in care valoarea creantei ipotecare sau valoarea cotei-parti a proprietarului nu acopera cuantumul garantiei, persoanele prevazute la pct. 6, vor avea obligatia sa completeze diferenta, conform dispozitiilor art. 843 alin. (4) C.proc.civ.
 2. Persoanele care s-au inscris la licitaţie se vor prezenta personal la data şi ora stabilite pentru vânzare, la sediul B.E.J. KATONA ELLA , având asupra lor cartea de identitate, conform art. 838 alin. (1) lit. k) C.proc.civ.
 3. Toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului, sunt somati sa il anunţe executorului judecatoresc, inainte de data stabilita pentru vânzarea imobilului, sub sancţiunea de a nu li se mai lua in considerare, conform dispozitiilor art. 838 alin. (1) lit. j) C.proc.civ.
 4. Titularul unui drept de preemptiune care nu a participat la licitatie nu va mai putea sa isi exercite dreptul dupa adjudecarea imobilului, conform prevederilor art. 847 C.proc.civ.
 5. Preţul de pornire a licitaţiei este preţul oferit, daca acesta este mai mare decât cel la care s-a facut evaluarea, iar in lipsa unei asemenea oferte, licitatia va porni de la pretul de evaluare, potrivit prevederilor art. 845 alin. (5) C.proc.civ. In cazul in care nu este oferit nici pretul la care imobilul a fost evaluat, vânzarea se va amâna la un alt termen, conform art. 845 alin. (8) C.proc.civ. Vânzarea se va putea face chiar daca se prezinta o singura persoana care ofera preţul de la care incepe licitaţia.
 6. Dupa adjudecarea bunului, adjudecatarul este obligat sa depuna preţul in termen de cel mult 30 de zile de la data vânzarii, in conturile indicate mai sus, pe seama şi la dispoziţia executorului judecatoresc, conform art. 848 alin. (1) C.proc.civ., iar dovada consemnarii, respectiv recipisa C.E.C./O.P. in original, va fi depusa la biroul acestuia.
 7. In cazul in care adjudecatarul nu depune preţul in termenul de 30 de zile de la data vânzarii, imobilul se va scoate din nou in vânzare in contul adjudecatarului, la pretul de incepere a licitatiei la care bunul a fost adjudecat, el fiind obligat sa plateasca cheltuielile prilejuite de noua licitaţie şi eventuala diferenţa de preţ, conform art. 849 alin. (1) C.proc.civ. Daca la noul termen de licitaţie imobilul nu a fost vândut, fostul adjudecatar este obligat sa plateasca toate cheltuielile prilejuite de urmarirea imobilului, conform art. 849 alin. (2) C.proc.civ.
 8. Creditorii urmaritori sau intervenienţi nu pot sa adjudece bunurile oferite spre vânzare la o valoare mai mica de 75% din pretul de pornire a primei licitatii, adica din cel la care imobilul a fost evaluat, conform dispoziţiilor art. 842 alin. (5) C.proc.civ.
 9. Când adjudecatar este un creditor, el poate depune creanţa sa in contul preţului, fiind obligat, daca este cazul, sa depuna diferenţa de preţ in termen de cel mult 30 de zile de la data vânzarii. Daca exista alţi creditori care au un drept de preferinţa in condiţiile art. 864 şi 866, el va depune pâna la concurenţa preţului de adjudecare şi suma necesara pentru plata creanţelor lor, in masura in care acestea nu sunt acoperite prin diferenţa de preţ, conform art. 848 alin. (2) C.proc.civ.
 10. Eliberarea actului de adjudecare se va face, conform art. 852 C.proc.civ., numai dupa plata integrala a preţului.
 11. In cazul in care imobilul se vinde grevat de drepturile de uzufruct, uz, abitaţie sau servitute, intabulate ulterior inscrierii vreunei ipoteci, daca creanţele creditorilor urmaritori nu vor fi acoperite la prima licitaţie, se va proceda, in aceeaşi zi, la o noua licitaţie pentru vânzarea imobilului liber de aceste drepturi. Pretul de la care vor incepe aceste licitatii va fi cel prevazut la art. 845 alin. (6) si (7) C.proc.civ., conform dispozitiilor art. 838 alin. (1) lit. h) C.proc.civ.

Prezenta publicaţie s-a intocmit in conformitate cu dispoziţiile art. 838 alin. (1)-(3) C.proc.civ. in 7 (sapte) exemplare pentru:

1) – Dosar execuţional nr.53/2014; Pentru afisare, conform art. 838 alin. (3) C.proc.civ.; 2) – la sediul organului de executare, respectiv la sediul B.E.J. KATONA ELLA , cu sediul in Sfantu Gheorghe – 520023, Str. Jozef Bem nr. 2, bl. 3, sc. F, et. 1, ap. 7, Judetul Covasna,

3) – la sediul instanţei de executare, respectiv la Judecatoria Sfantu Gheorghe; 4) – la locul situarii imobilului urmarit; 5) – la sediul primariei in a carei raza teritoriala este situat imobilul; Pentru comunicare si instiintare, conform art. 839 alin. (1) C.proc.civ., catre; 6) – creditorul BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE- GRUP BRASOV (pentru Sucursala Sfantu Gheorghe) cu sediul in loc. Brasov, str.Mihail Kogalniceanu, nr.5, jud.Brasov,;

7) – debitorul S.C. TNT SHOP SERVICE S.R.L. (garant ipotecar) cu sediul in mun.Sfantu Gheorghe, str.Privighetorii, nr.16, jud.Covasna.

 Detalii generale despre imobil

Adresa:
Reci, CF 23896, jud. Covasna
Evaluare:
1.495.000,00 Lei

Detalii despre licitatie    

Data licitatiei:
08 mai 2018, ora 10:00

Executor:
B.E.J. Katona Ella, str. Bem Jozef, nr. 2, bl. 3, sc. F, ap. 7, Sfantu Gheorghe, jud. Covasna Tel/fax 0367.408.415, mobil 0752.818.872 [email protected]

Publicatie:

Descarca


- 525 vizualizari