Preț pornire: 171.200,00 Lei (aprox. 35.445,00 €) -50%


Descriere imobil:

Casa P+M in suprafata desfasurata de 276 mp + teren intravilan in suprafata de 900 mp.


Detalii despre imobil

Adresa:

Casin, CF 60369, jud. Bacau

Evaluare:

342.400,00 Lei


Detalii despre licitație        

Data licitației:

22 mai 2018, ora 10:00

Executor:

SCPEJ Prisecariu si Ciobanu, b-dul Republicii, bl. 22, ap. 22, Onesti, jud. Bacau Tel/fax 0234.310.555, mobil 0723.378.715 prisecariu.cezarsorin@yahoo.com

SCPEJ Prisecariu si Ciobanu, b-dul Republicii, bl. 22, ap. 22, Onesti, jud. Bacau Tel/fax 0234.310.555, mobil 0723.378.715 prisecariu.cezarsorin@yahoo.com

Publicație:

DESCARCĂ  

- 19 vizualizari