Preț pornire: 88.500,00 € -25%


Descriere imobil:

Casa P+M in suprafata construita la sol de 168 mp + casa P+M in suprafata construita la sol de 90 mp + anexa 17 mp + anexa 11 mp + teren intravilan in suprafata de 709 mp.

 
 
Dosar executional nr. 77/2013 din: 14.02.2013 Act emis la data de 05.06.2018
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE IMOBILIARĂ PUBLICITATE ŞI CONDIŢII DE LICITAŢIE Emisă astăzi 05.06.2018
In baza titlului executoriu – Contract de Ipoteca autentificat prin Incheierea de aut. nr. 1177/14.04.2011 de B.N.P. Asociati David Ella si David Cristian Emanuel – prin care se dispune obligarea garantilor ipotecari COSTACHE Stefan si COSTACHE Ioana, ambii cu domiciliul in Sat Joita – 087150, Comuna Joita, Judetul Giurgiu la plata sumei 358,421.18 Lei reprezentand debit restant, la care se adauga 11,255.33 Lei cheltuieli de executare silită, către creditoarea VIKINGPROFIL S.R.L., cu sediul in Sat Filipestii de Padure – 107245, Str. Principala, nr. 19A, Comuna Filipestii De Padure, Judetul Prahova, având în vedere incheierea de incuviintare a executarii silite şi conform art.488, art.494, art.496, art.500, art.504 şi urm. C.proc.civ.:
ADUC LA CUNOŞTINŢĂ GENERALĂ CĂ PRIN PREZENTA DISPUN:
Licitaţie publică imobiliară care va avea loc în data de 11.07.2018, ora 11:00, la sediul BIROU EXECUTOR JUDECATORESC Parvan Violeta, situat in Bucuresti, bd. C.Coposu, nr.5, bl.103, sc.C, ap.54, sector 3, pentru recuperarea creanţei menţionată mai sus prin vânzarea imobilului situat in Sat Joita – 087150, Comuna Joita, Judetul Giurgiu proprietate a sus- numiţilor reprezentand imobil situat in intravilanul com. Joita, tarlaua cv4 parcela 254/1, inscris in CF31170, compus din teren in suprafata de 709 mp si din constructii, respectiv C4-locuita, in regim de inaltime P+M cu suprafata construita la sol de 168 mp, C5– locuita, in regim de inaltime P+M cu o suprafata construita la sol de 90 mp si anexele C6 in suprafata construita de 17 mp si C7 in suprafata construita de 11 mp.
Preţul de strigare (de începere a licitaţiei) este de 88 500,00 EUR (la cursul BNR din ziua platii) fiind diminuat cu 25% din pretul initial de 118.000,00 EUR (la cursul BNR din ziua platii), determinat prin raport de expertiză tehnică/evaluare, intocmit de SYNDRE VALUATION SRL.
EXECUTOR JUDECĂTORESC, VIOLETA ALEXANDRA PARVAN
CONDIŢII PRIVIND LICITAŢIA:

 1. Persoanele care doresc să cumpere imobilul la licitaţie sunt obligate să depună in contul de consemnari RO12BREL 0002 0002 3722 0101-lei, RO 28BREL0002000237220201-EURO, deschis la Libra Bank, pe seama şi la dispoziţia executorului judecătoresc Violeta Parvan, CIF:21267958, o cauţiune in reprezentând 10% din preţul de pornire, iar dovada care va fi ataşată ofertei/cererii de cumpărare vor fi depuse, până la termenul stabilit pentru vânzare, la executorul judecătoresc.
 2. Nu au obligaţia de a depune cauţiunea prevăzută mai sus, creditorii care au creanţe în rang util sau ipotecare, precum şi persoanele care împreună cu debitorul deţin imobilul urmărit în proprietate comună

pe cote-părţi.

 1. Persoanele care s-au înscris la licitaţie se vor prezenta la locul ţinerii licitaţiei, la data şi ora stabilite pentru vânzare.
 2. Cei care pretind a avea vreun drept asupra imobilului, trebuie să-l anunţe executorului judecătoresc, înainte de data fixată pentru vânzarea imobilului, sub sancţiune legală.
 3. Debitorul/garantul ipotecar nu poate licita nici personal, nici prin alte persoane. 6. Preţul de pornire a licitaţiei este preţul oferit, dacă acesta este mai mare decât cel la care s-a făcut evaluarea, iar în caz contrar este preţul de evaluare sau 75% din acesta.
 4. În cazul în care imobilul se vinde grevat de drepturi de uzufruct, uz, abitaţie sau servitute, intabulate ulterior înscrierii vreunei ipoteci şi dacă aceste creanţe nu vor fi acoperite la prima licitaţie, se va proceda, în aceeaşi zi, la o nouă licitaţie pentru vânzarea imobilului liber de aceste drepturi.
 5. Vânzarea la licitaţie se va efectua separat pentru fiecare imobil sau corp de proprietate, cu respectarea prevederilor legale, iar acestea se vor vinde la cel mai mare preţ oferit. Creditorii urmăritori sau intervenienţi nu pot să adjudece bunurile oferite spre vânzare la un preţ mai mic de 75% din cel la care imobilul a fost evaluat.
 6. După adjudecarea bunului, adjudecatarul este obligat să depună preţul în termen de cel mult 30 de zile, pe seama şi la dispoziţia executorului judecătoresc, iar dovada va fi depusă la biroul acestuia. În cazul nedepunerii preţului în acest termen adjudecatarul va suporta cheltuielile prilejuite de noua licitaţie şi eventuala diferenţă de preţ iar în cazul în care imobilul nu a fost vândut, acesta este obligat să plătească toate cheltuielile prilejuite de urmărirea imobilului. Creditorul adjudecatar poate depune creanţa sa în contul preţului.
 7. Când adjudecatar este un creditor, el poate depune creanţa sa în contul preţului, fiind obligat, dacă este cazul, să depună diferenţa de preţ. Dacă există alţi creditori care au un drept de preferinţă în condiţiile art. 563-564 C.proc.civ., el va depune până la concurenţa preţului de adjudecare şi suma necesară pentru plata creanţelor lor, în măsura în care acestea nu sunt acoperite prin diferenţa de preţ.
 8. Eliberarea actului de adjudecare se va face numai după achitarea integrală a preţului/cheltuielilor de executare. Conform legii, acesta constituie titlu de proprietate şi în baza lui, Biroul de C.F. va intabula dreptul de proprietate al adjudecatarului, la cererea şi pe cheltuiala acestuia.
 9. La cererea celui interesat, executorul judecatoresc va anunţa vânzarea la licitaţie şi într-un ziar de larga circulaţie.
 10. Pentru orice alte relaţii suplimentare cei interesaţi se vor adresa Biroului Executor judecătoresc Violeta Parvan, în orice zi lucrătoare între orele 10.00-14.00.

Prezenta publicaţie s-a întocmit conform dispoziţiilor art.504 şi urm. C.proc. civ., în 7 (şapte) exemplare pentru comunicare.
 


Detalii despre imobil

Adresa:

Joita, CF 31170, jud. Giurgiu

Evaluare:

118.000,00 €


Detalii despre licitație        

Data licitației:

11 iulie 2018, ora 11:00

Executor:

B.E.J. Parvan Violeta, b-dul Corneliu Coposu, nr. 5, bl. 103, sc. C, et. 2, ap. 54, sector 3, Bucuresti Tel 021.320.80.89, fax 031.817.67.02, mobil 0723.675.002 www.executorbucuresti.ro executorparvan@gmail.com

www.executorbucuresti.ro executorparvan@gmail.com" >B.E.J. Parvan Violeta, b-dul Corneliu Coposu, nr. 5, bl. 103, sc. C, et. 2, ap. 54, sector 3, Bucuresti Tel 021.320.80.89, fax 031.817.67.02, mobil 0723.675.002 www.executorbucuresti.ro executorparvan@gmail.com

Publicație:

DESCARCĂ  

- 68 vizualizari