Preț pornire: 56.475,00 Lei (aprox. 11.502,00 €) -25%


Descriere imobil:

Casa 5 camere si dependinte, in suprafata la sol de 184 mp – investitie nefinalizata + anexa 32 mp + teren intravilan in suprafata de 2.052 mp.

 
Dosar de executare nr. 299/2012
Se va afișa la: Judecătoria Rm. Vâlcea; Primăria Băbeni; Sediul organului de executare; Locul situării imobilului.
PUBLICAȚIE DE VÂNZARE NR. 299B / 09.07.2018 întocmită la sediul biroului Noi, Bălan Ovidiu, executor judecătoresc în cadrul biroului cu sediul în Drăgășani str. Regele Carol, bl. 90, parter, jud. Vâlcea, având în vedere cererea din data de 25.09.2012 a creditoarei CEC BANK S.A. Sucursala Rm. Vâlcea, cu sediul în Rm. Vâlcea, str. Calea lui Traian, nr. 124, jud. Vâlcea, prin care ne-a solicitat continuarea executării silite, (demarate în dosar nr. 12/2012 de către executor bancar Bîrsan Constantin-Marian) în baza titlurilor executorii reprezentate de contract de credit nr. RQ08023007167927/06.02.2008, modificat și completat prin actul adițional a) din 07.07.2008, actul adițional b) din 12.08.2008, actul adițional c) din 03.09.2008, actul adițional d) din 17.11.2008, contract de garanție reală imobiliară nr. 3624/07.07.2008 autentificat sub nr. 1175/07.07.2008 la BNP Manea-Andreescu Carmen-Mirela, contract de garanție reală imobiliară nr. 4129/17.11.2008 autentificat sub nr. 1999/17.11.2008 la BNP Manea-Andreescu Carmen-Mirela; în contradictoriu cu debitorii ALDESCU CLAUDIA-MANUELA, cu domiciliul în Bujoreni, sat Olteni, jud. Vâlcea și reședința în Rm. Vâlcea, str. Hogii, nr. 3F, jud. Vâlcea, RĂDOI ION și RĂDOI ANA-MARIA-BEATRIS, ambii cu domiciliul în Băile Olănești, str. Tudor Vladimirescu, nr. 56, jud. Vâlcea, am continuat executarea silită, întocmindu-se procesul verbal nr. 299/17.10.2012 (prin care s-a stabilit suma de 198134,75 lei, la care se va adăuga actualizarea sumelor datorate creditoarei până la data stingerii integrale a debitului) și somația nr. 299/17.10.2012, comunicate debitorilor împreună cu copii certificate a titlurilor executorii în data de 18.10.2013 și 01.11.2013. Prin procesul verbal nr. 299/23.09.2014 s-a stabilit în sarcina debitorilor suma de plată de 201004,75 lei, la care se va adăuga actualizarea sumei datorate creditoarei până la data achitării integrale a acesteia.
Prin procesul verbal nr. 299/17.12.2015 s-a stabilit în sarcina debitorilor suma de plată de 201804,75 lei, la care se va adăuga actualizarea sumei datorate creditoarei până la data achitării integrale a acesteia, iar prin procesul verbal nr. 299/09.07.2018 s-au stabilit cheltuieli de executare in cuantum 952 lei rezultand o suma datorata la acel moment al executarii de 202756,75 lei, la care se va adăuga actualizarea sumei datorate creditoarei până la data achitării integrale a acesteia.
Față de dispozițiile art. 504 din Codul de Procedură Civilă și de faptul că debitorii refuză să-și execute obligațiile ce li se incumbă potrivit titlurilor executorii, la solicitarea creditoarei, redactăm prezenta publicație de vânzare, bunurile ce urmează a fi vândute fiind evaluate de către dl. expert tehnic judiciar Chiș Marius prin raportul de expertiză tehnică primit în data de 04.10.2013, stabilindu-se prețul de vânzare pentru imobilul aparținând debitoarei Aldescu Claudia-Manuela, la valoarea de 75300 lei (fără TVA). Formalitățile premergătoare vânzării s-au îndeplinit prin întocmirea procesului verbal de situație nr. 299 din 16.04.2013, ora 8,30, întocmit de către subsemnatul, emiterea somației imobiliare nr. 299B din data de 08.05.2013 și înregistrată la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vâlcea – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vâlcea prin încheierea nr. 31611/16.07.2013, în favoarea creditoarei.
Au mai avut loc licitații pentru imobilul mai jos menționat în data de 20.01.2014, 03.03.2014, 09.04.2014, 14.05.2014, 30.06.2014, 04.08.2014, 22.09.2014, 11.12.2014, 04.02.2015, 30.03.2015, 27.05.2015, 08.07.2015, 03.09.2015, 02.11.2015, 16.12.2015, 24.03.2016, 20.05.2016, 18.07.2016, 12.09.2016, 09.11.2016, 09.01.2017, 26.07.2017 si 15.12.2017 procedura prealabilă a fost îndeplinită, însă nu au fost depuse oferte de cumpărare și nu s-au prezentat licitatori.
Prin cererea nr. VL/B/3624/08.03.2018, primita de noi in data de 13.03.2018, creditoarea a solicitat stabilirea unui nou termen pentru scoaterea la vânzare a imobilului susmenționat.
Prin prezenta aducem la cunoștință generală că în ziua de 30.08.2018, ora 14, va avea loc la sediul B.E.J. BĂLAN OVIDIU (situat în Drăgășani, str. Regele Carol, bl. 90, parter, jud. Vâlcea), vânzarea imobilului proprietatea debitoarei ALDESCU CLAUDIA-MANUELA, și anume:
 teren intravilan în suprafață totală de 2052 m.p., din care suprafața de 740 m.p. categoria de folosință curți construcții și 1312 m.p. teren arabil, înscris în C.F. nr. 35233 (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 1370) a U.A.T. Băbeni, cu nr. cadastral 35233 (nr. cadastral vechi 1422), împreună cu construcțiile amplasate pe acesta, respectiv, una casă de locuit cu suprafață construită ocupată la sol de 184 m.p., compusă din cinci camere și dependințe (investiție nefinalizată), și o anexă gospodărească, în suprafață construită la sol de 32 m.p., situat în Băbeni, str. Sonești, nr. 42, Jud. Vâlcea, Tarla 15, Parcela 100, 107 și 108.
Licitația va începe de la suma de 56475 lei, reprezentând 75% din prețul stabilit de către executorul judecătoresc ținându-se cont de expertiza întocmită de către expert tehnic judiciar Chiș Marius, conform art. 509 al. 5) Cod proc. civ..
Toți cei ce revendică vreun drept asupra imobilelor susmenționate sunt invitați să se adreseze în scris până la data licitației executorului judecătoresc, sub sancțiunea de a nu fi luate în considerare ulterior. Executorul judecătoresc face cunoscute prevederile art. 507 al. 2 CPC: „Debitorul nu poate licita nici personal, nici prin alte persoane”.
La licitație se pot prezenta persoane fizice sau juridice cu condiția de a achita 10 % din prețul de începere al licitației, suma va fi consemnată la orice unitate a Băncii Raiffeisen Bank pe numele și la dispoziția Birou Executor Judecătoresc Bălan Ovidiu, în contul de consemnare RO69 RZBR 0000 0600 1191 5407, iar dovada plății împreună cu oferta de cumpărare și copia actului de identitate, se va depune la executorul judecătoresc până la data licitației. Persoanele juridice care doresc să participe la licitație vor depune, pe lângă recipisa de consemnare și următoarele documente: decizia asociatului unic, hotărârea generală a asociaților sau hotărârea generală a acționarilor, după caz, certificat constatator eliberat de Registru Comerțului, copia certificatului de înmatriculare, procură specială în vederea cumpărării pentru persoana mandatată. Nedepunerea tuturor înscrisurilor anterior menționate atrage sancțiunea imposibilității participării la licitație, ca urmare a neîndeplinirii condițiilor de participare la licitație.
Prezenta publicație de vânzare s-a afișat la locul unde se va ține licitația, la data de redactării prezentei. Drept pentru care s-a întocmit prezenta publicație de vânzare în 9 exemplare, și va fi comunicată creditoarei, un exemplar debitorului, un exemplar va fi depus în dosarul cauzei, câte un exemplar creditorilor intervenienți BIEJ Gătejescu Bogdan (pentru creditorii Vasilescu Petre și Vasilescu Maria) și Primăria Orașului Băbeni, iar câte un exemplar se va afișa conform prevederilor art. 504 (3) din Codul de Procedură Civilă, și se va publica în Registrul electronic de publicitate a vânzării bunurilor supuse executări silite.
 


Detalii despre imobil

Adresa:

Str. Sonesti, nr. 42, Babeni, jud. Valcea

Evaluare:

75.300,00 Lei


Detalii despre licitație        

Data licitației:

30 august 2018, ora 14:00

Executor:

B.E.J. Balan Ovidiu, str. Regele Carol, bl. 90, parter, Dragasani, jud. Valcea Tel/fax 0250.812.106, mobil 0761.603.036 exe.balan@yahoo.com

B.E.J. Balan Ovidiu, str. Regele Carol, bl. 90, parter, Dragasani, jud. Valcea Tel/fax 0250.812.106, mobil 0761.603.036 exe.balan@yahoo.com

Publicație:

DESCARCĂ  

- 484 vizualizari