Preț pornire: 101.692,50 Lei (aprox. 21.054,00 €) -25%


Descriere imobil:

Casa in suprafata construita la sol de 90 mp + teren intravilan in suprafata de 373 mp.

 
 
Dosar de executare nr.94/2015
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE Nr. 3/94/2015/03.05.2018
Noi, AGIU IULIAN, executor judecătoresc în circumscripţia Curţii de Apel Bucureşti, cu toate datele de identificare din antet,
In conformitate cu dispozitiile art.839 Cod Procedură Civilă, aducem la cunoştinţă generală ca la data de 04 Iunie 2018, orele 13:00, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecătoresc AGIU IULIAN, din Roşiorii de Vede, str. Plt. Rădulescu, bl. 302, sc. B, parter, ap. 1, jud. Teleorman, vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în Giurgiu, str.Nicolae Titulescu,nr.16,judetul Giurgiu,inscris in Cartea Funciara nr.35121 a municipiului Giurgiu , identificat prin numarul cadastral 35121(terenul) si nr.35121-C1 (Constructia),constand din Teren intravilan,categoria curti-constructii in suprafata totala de 373,00 m.p. si constructia situata pe acesta,cu destinatia de locuinta, in suprafata construita la sol de 90,00 m.p.
Imobilul descris mai sus este proprietatea debitoarei ZAHARIA ANGELICA, fosta cu domiciliul in Giurgiu,str.Puisor, bl.511, sc.B, et.1, ap.19, judetul Giurgiu,actualmente domiciliata in Giurgiu, str. Nicolae Titulescu, nr.16, judetul Giurgiu, fiind dobândit prin cumparare.
Licitaţia începe de la prețul de 101.692,50 lei (Unasutaunamiisasesutenouazecisidoi leisicincizecibani),pret care reprezinta 75% din pretul de pornire al primei licitatii care s-a desfasurat la data de 02.03.2018.
În cazul în care nu se obtine pretul de incepere a licitatiei si exista cel putin 2 licitatori,la acelasi termen,bunul va fi vandut la cel mai mare pret oferit,dar nu mai putin de 30% din pretul de pornire al primei licitatii.Vanzarea se va putea face chiar daca se prezinta o singura persoana care ofera pretul de la care incepe licitatia.
Executorul va oferi spre vânzare imobilul, prin 3 strigări succesive, la intervale de timp care să permită opțiuni și supralicitări si va declara adjudecatar persoana care a oferit pretul cel mai mare,iar la pret egal va fi preferat cel care are un drept de preemtiune asupra bunului urmarit.
Executarea silită se efectuează în baza:
cererii de executare silită formulată de creditorul ZAHARIA CEZAR MARIUS, domiciliat in Rosiori de Vede,str.Mihail Kogalniceanu,nr.21,judetul Teleorman;
titlului executoriu constând în Sentinta Civila nr.1985/29.10.2014 pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede in dosarul nr.3893/292/2013 a carei eroare materiala a fost indreptata prin Incheierea din Camera de Consiliu din 11.06.2015,ramasa definitiva; Imobilul este grevat de următoarele sarcini: 1.Încheierea nr. 33636/25.06.2014. Intabulare drept de ipoteca pentru suma de =145.000,00= Lei si celelalte obligatii de plata aferente creditului in favoarea ING Bank N.V.Amsterdam-Sucursala Bucuresti.
2.Incheierea nr.37534/17.07.2014. Intabulare drept de ipoteca pentru suma de =22.900,00= Lei in favoarea ING Bank N.V.Amsterdam-Sucursala Bucuresti.
3.Încheierea nr. 32373/14.07.2016. Se notează urmărirea silită imobiliara pentru suma de 4.396,00 Euro,cu titlul de sulta cheltuieli de judecata=1.005,00=lei si cheltuieli de executare =2.040,00=lei în favoarea creditorului ZAHARIA CEZAR.
-2- Somam pe toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului să-l anunte executorului judecătoresc, în scris, până la data stabilita pentru vânzare in termenele si sub sanctiunile prevazute de lege.
Poate participa la licitatie,in calitate de licitator,orice persoana care are capacitate deplina de exercitiu,precum si capacitatea sa dobandeasca bunul ce se vinde.
Debitorul nu poate licita nici personal,nici prin persoane interpuse. Solvabilitatea,capacitatea si interpunerea sunt lasate la aprecierea sumara si imediata a executorului judecatoresc.
Creditorii urmaritori si cei intervenienti nu pot sa adjudece bunurile oferite spre vanzare la o valoare mai mica de 75% din pretul de pornire a primei licitatii.
Persoanele care doresc să cumpere imobilul scos la licitație trebuie să depună la sediul B.E.J. AGIU IULIAN, oferta de cumpărare însoţită de dovada achitării unei garantii reprezentând 10 % din preţul de începere al licitaţiei, astfel cum a fost anterior precizat până în ziua premergătoare termenului fixat pentru vânzarea la licitaţie,cu exceptia ofertelor de cumparare cel putin egale cu pretul de incepere a licitatiei care pot fi depuse inclusiv in ziua licitatiei.Creditorii urmaritori,intervenientii,coproprietarii pe cote parti si titularii unui drept de preemptiune nu sunt obligati,daca au rang util de preferinta,sa depuna garantie,decat pentru a acoperi,daca este cazul,diferenta dintre valoarea garantiei si valoarea creantei ipotecare sau privilegiate,ori valoarea cotei parti.
Garantia de participare va fi consemnată la orice unitate a Băncii Raiffeisen Bank, pe numele şi la dispoziţia BEJ AGIU IULIAN, în contul de consemnare deschis la Raiffeisen Bank Agenţia Roșiorii de Vede, cod IBAN RO03 RZBR 0000 0600 1142 8200 – LEI.
Persoanele fizice sau juridice care vor participa la vânzarea la licitaţie, personal sau prin mandatar desemnat conform legii, trebuie să se prezinte la data, ora si locul stabilit pentru vanzarea la licitatie avand asupra lor cartea de identitate, procura speciala autentica in original, daca este cazul, iar persoanele juridice trebuie să prezinte cerificatul de înmatriculare (in copie conformă cu originalul), decizia asociatului unic sau hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor (original) şi dovada mandatului persoanei care participă la vânzarea la licitaţie (original).
Nedepunerea tuturor înscrisurilor anterior menţionate (nu se acceptă întocmirea acestora la sediul biroului executorului judecătoresc) anterior începerii licitaţiei, atrage după sine decăderea din dreptul de a participa la licitaţie.
Drept pentru care s-a întocmit prezenta publicaţie de vânzare, în 9 (noua) exemplare care vor fi depuse, comunicate, afisate si publicate dupa cum urmează: I. un exemplar se va depune la dosarul de executare; II. câte un exemplar se va comunica potrivit art. 840 Cod Procedura Civilă, – creditorului urmăritor ZAHARIA CEZAR MARIUS ; -creditorului ipotecar inscris in Cartea Funciara ING Bank N.V.Amsterdam-Sucursala Bucuresti. – debitorului, proprietar al imobilului urmărit, ZAHARIA ANGELICA . – organului fiscal local al municipiului Giurgiu;
III. câte un exemplar se va afișa, conform art. 839, alin. 3 Cod Procedură Civilă, – la sediul Judecătoriei Giurgiu, – la sediul Primăriei Giurgiu, – la sediul organului de executare, – la locul situării imobilului;
IV. pentru îndeplinirea procedurii prevăzute de art. 839, alin. 4 Cod Procedura Civilă, se va proceda la: -publicarea in Registrul electronic de publicitate a vânzării bunurilor supuse executării silite a U.N.E.J.


Detalii despre imobil

Adresa:

Str. Nicolae Titulescu, nr. 16, Giurgiu, jud. Giurgiu

Evaluare:

135.590,00 Lei


Detalii despre licitație        

Data licitației:

04 iunie 2018, ora 13:00

Executor:

B.E.J. Agiu Iulian, str. Plt. Radulescu, bl. 302, sc. B, ap. 1, Rosiori de Vede, jud. Teleorman Tel/fax 0247.460.128, mobil 0721.216.109 agiuiulian@yahoo.com

B.E.J. Agiu Iulian, str. Plt. Radulescu, bl. 302, sc. B, ap. 1, Rosiori de Vede, jud. Teleorman Tel/fax 0247.460.128, mobil 0721.216.109 agiuiulian@yahoo.com

Publicație:

DESCARCĂ  

Detalii:

Dacă nu se obține prețul de începere al licitației și există cel puțin doi licitatori, la acest termen bunul va fi vândut la cel mai mare preț oferit, dar nu mai puțin de 30% din prețul de pornire al primei licitații.
Vânzarea se va putea face chiar dacă există o singură persoană care oferă prețul de la care începe licitația.

- 158 vizualizari