Preț pornire: 50.552,00 Lei (aprox. 10.466,00 €)


Descriere imobil:

Casa in suprafata de 59 mp + anexe 30 mp + teren intravilan in suprafata de 153 mp.

 
 
Dosar executare nr. 5303/2017
PUBLICAȚIE DE VÂNZARE SILITĂ IMOBIL LA LICITAȚIE PUBLICĂ PENTRU termen I întocmită în data de 27.06.2018
Noi, B.E.J. Plăcintă Adina Maria, cu sediul în Brăila, Bld.Independenței, nr.12, Bl. B3, Et. P+M, judeţul Brăila, prin Executor judecătoresc, PLĂCINTĂ Adina Maria,
În conformitate cu dispozițiile art. 838 alin. (1) Cod Procedură Civilă, aducem la cunoștință generală că, în data de 25.07.2018, orele 11:00, va avea loc la adresa din Brăila, Bld.Independenței, nr.12, Bl. B3, Et. P+M, judeţul Brăila, vânzarea la licitație publică a imobilului proprietatea GIURGIU GHEORGHE, cu domiciliul în Municipiul Brăila, Fdt. Ramnicu Sarat, nr. 43, județul Brăila, cotă 1/1 GIURGIU VERONICA NICOLETA, cu domiciliul în Municipiul Brăila, Fdt. Ramnicu Sarat, nr. 43, județul Brăila, cotă 1/1 teren intravilan, categoria de folosinta curti constructii, in suprafata de 153 mp, pe care se afla constructii de locuinte in suprafata de 59 mp si constructii anexe in suprafata de 30 mp, proprietatea a GIURGIU GHEORGHE, situat în Brăila, Str. Fdt Ramnicu Sarat, Nr. 43, Brăila, în suprafață de 153, având număr cadastral/topografic 84444, înscris în cartea funciară numărul 84444 a localității Brăila, Brăila, descris prin procesul verbal de situație din data de 12.04.2018: La adresa nu a fost gasita nicio persoana. Din documentatia existenta la dosar rezulta ca imobilul este constituit din teren intravilan, categoria de folosinta curti constructii, in suprafata de 153 mp, pe care se afla constructii de locuinte in suprafata de 59 mp si constructii anexe in suprafata de 30 mp, inscris in CF nr. 84444 a Mun. Braila, Nr. Cad 84444, situat in Mun. Braila, Str. Fdt Ramnicu Sarat, Nr. 43, Jud. Braila, proprietate a sotilor GIURGIU GHEORGHE si GIURGIU VERONICA NICOLETA, in cota de 1/1. Nu se cunosc detalii cu privire la imobil si nici detalii cu privire la imbunatatirile aduse acestuia. , la cererea creditorul urmaritor INTRUM DEBT FINANCE AG, cu sediul în Industriestrasse 13 c, 6300 Zug, Elvetia, prin reprezentant legal INTRUM ROMANIA S.A., cu sediul procedural la TOP FACTORING SA, în Municipiul București, Str. Dinu Vintilă, nr. 11, Clădirea EuroTower, Sector 2 în temeiul titlurilor executorii reprezentate de Contract de credit nr. RBRO3521435 din data de 28.01.2015, emis de Raiffeisen Bank SA și încheierile executorului judecătoresc.
Imobilul urmărit este grevat de următoarele sarcini: 1. urmarire silita imobiliara în favoarea lui INTRUM DEBT FINANCE AG – având valoarea de 46613,04 LEI, notată sub numărul 20966 la data de 26.03.2018.
Prețul de începere al licitației publice pentru termen I este de 50.522,00 Lei și reprezintă 100,00% din prețul fixat prin încheiere (50.522,00 Lei), imobilul fiind evaluat prin raportul de expertiză nr. 5303/2017/22.05.2018 realizat de expertul IANURIS M. IONEL PERSOANA FIZICA INDEPENDENTA, număr legitimație 11732-4423. Dacă nu se obține prețul de începere al licitației vânzarea se va amâna la un alt termen.
Prezenta publicație de vânzare a fost întocmită în conformitate cu dispozițiile art. 839 Cod Procedură Civilă și afișată la sediul executorului judecătoresc, la locul ținerii licitației, transmisă în vederea afișării la sediul Judecătoria Brăila, la sediul Primăriei Brăila și la locul unde se află imobilul, depunându-se în acest sens procesele verbale privind afișarea publicației la dosarul execuțional. Potrivit art. 839 alin. (4) Cod Procedură Civilă, publicații de vânzare în extras se vor face și într-un ziar de circulație națională.
De asemenea, în condițiile art. 35 alin. (2) din Legea nr. 188/2000, republicată, publicitatea vânzării imobiliare s-a făcut și prin intermediul Registrului electronic de publicitate a vânzării bunurilor supuse executării silite ținut de Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, respectiv www.registru.uniuneaexecutorilor.ro.
Somăm pe toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit să-l anunţe pe executorul judecătoresc înaintea datei stabilite pentru vânzare.
Invităm pe toţi cei care doresc să cumpere imobilul urmarit silit sa se prezinte la data, locul şi ora stabilită pentru vânzare, având asupra lor cartea de identitate şi până la această dată să prezinte oferte de cumpărare.
Potrivit dispoziţiilor art. 839 alin. 1 lit. l) Cod Procedură Civilă, ofertanţii trebuie să consemneze în contul RO62 BREL 0002 0009 7827 0101 deschis la LIBRA INTERNET BANK BRAILA, cont de consemnări la dispoziţia B.E.J. Plăcintă Adina Maria, o garanţie de participare de cel putin 10% din preţul de pornire a licitaţiei imobilului si sa depuna dovada consemnarii garantiei de participare in original, impreuna cu oferta de cumparare, la executorul judecatoresc.
În conformitate cu prevederile art. 844 Cod Procedură Civilă termenul limită pentru depunerea ofertei de cumparare însoțite de dovada consemnării este ziua premergătoare licitației, cu excepția ofertelor de cumpărare cel puțin egale cu prețul de începere a licitației, care pot fi depuse inclusiv în ziua licitației.
Totodata, ofertantii persoane fizice, vor avea obligatia de a depune si copie de pe B.I/C.I, iar in cazul ofertantilor persoane juridice si copie de pe certificatul de inregistrare la Registrul Comertului si de pe certificatul de inregistrare fiscala.
În conformitate cu dispoziţiile art. 844 alin. 2 Cod Procedură Civilă, creditorii urmăritori, intervenienţii, coproprietarii pe cote părţi şi titularii unui drept de preemţiune nu au obligaţia de a depune garanţia de participare.
Prezenta publicaţie de vânzare a fost emisă la sediul B.E.J. Plăcintă Adina Maria și afișată la locul licitației situat în Brăila, Bld.Independenței, nr.12, Bl. B3, Et. P+M, judeţul Brăila, astăzi 27.06.2018, conţine un număr de 2 (doua) pagini.
În conformitate cu prevederile art. 840 Cod Procedură Civilă, câte un exemplar din prezenta publicație se va comunica:

  1. creditorului urmaritor INTRUM DEBT FINANCE AG, prin reprezentant legal INTRUM ROMANIA S.A.
  2. GIURGIU GHEORGHE, GIURGIU VERONICA NICOLETA 3. Direcția de Impozite și Taxe Locale Brăila

În conformitate cu prevederile art. 839 alin. (3) și (4) Cod Procedură Civilă, câte un exemplar din prezenta publicație se va afișa la:

  1. sediul B.E.J. Plăcintă Adina Maria 2. sediul Judecătoria Brăila 3. sediul Primăriei Brăila 4. locul situării bunului imobil, respectiv Brăila, Str. Fdt Ramnicu Sarat, Nr. 43, Brăila 5. Registrului electronic de publicitate a vânzării bunurilor supuse executării silite www.registru.uniuneaexecutorilor.ro

Detalii despre imobil

Adresa:

Fundatura Ramnicu Sarat, nr. 43, Braila, jud. Braila

Evaluare:

50.552,00 Lei


Detalii despre licitație        

Data licitației:

25 iulie 2018, ora 11:00

Executor:

B.E.J. Placinta Adina Maria, b-dul Independentei, nr. 12, bl. B3, et. P+M, , Braila, jud. Braila Tel 0239.625.024, fax 0239.634.631 www.executorbraila.ro bej.adinaplacinta@gmail.com

www.executorbraila.ro bej.adinaplacinta@gmail.com" >B.E.J. Placinta Adina Maria, b-dul Independentei, nr. 12, bl. B3, et. P+M, , Braila, jud. Braila Tel 0239.625.024, fax 0239.634.631 www.executorbraila.ro bej.adinaplacinta@gmail.com

Publicație:

DESCARCĂ  

- 115 vizualizari