Preț pornire: 119.250,00 € -25%


Descriere imobil:

Casa 2 corpuri de tip D+P (3 camere, bucatarie, baie si hol la parter si pivnita la demisol) si respectiv P (2 camere, hol, baie, bucatarie), cu teren in suprafata de 852 mp.

 
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR. II – RELUATA din 23 luna iulie anul 2018
În baza titlurilor executorii: – Contract de credit nr. 10/22.12.2009, incheiat cu Banca Intesa Sanpaolo Bank Romania SA.
Modificat si completat prin actele aditionale ulterioare, ultimul fiind nr. 3/19.01.2012; – Contract de garantie reala imobiliara nr. 270163/22.12.2009 sub nr. 2744/22.12.2009 de BNP
Budusan Silvia Valeria; – Contract de garantie reala imobiliara nr. 271454/22.10.2010 sub nr. 2140/22.10.2010 de BNP
Budusan Silvia Valeria; a căror executare a fost încuviinţată prin Încheierea pronunţată în data de 28.06.2013 de Judecătoria Sibiu în dos. 8348/306/2013, s-a declanşat executarea silită la cererea creditorului Banca Intesa Sanpaolo Bank Romania SA, Arad, cu sediul in loc. Arad, B-dul Revolutiei nr. 88, jud. Arad, avand CUI RO 8145422 si J02/82/1996, prin Banca Intesa Sanpaolo Bank Romania SA Agentia Cluj Napoca 3, cu sediul in loc. Cluj Napoca, str. Primaverii, nr. 1, bl. B1, parter, jud. Cluj, avand CUI 8145422 si J02/82/1996, prin reprezentant legal, pentru încasarea întregii creanţe în valoare de 227.060,26 euro, credite, dobanzi si comisioane, suma urmând să fie actualizată cu comisioane şi dobânzi aferente până la rambursarea integrală a tuturor creanţelor, potrivit cererii de executare si tilurilor executorii şi 19.012,83 lei cheltuieli de executare (din care 3.676,03 lei TVA), calculate până la data cererii de executare, creanţa urmând să fie actualizată cu cheltuielile de executare, dobânzi şi alte costuri până la rambursarea integrală.
La dosar s-a depus adresa nr. 97282/15.12.2016 prin care APS DELTA S.A., cu sediul in str. Jean Piret, nr. 1, L-2350 Luxemburg, cod fiscal B204416, in calitate de cesionar, prin mandatar Asset Portfolio Servicing Romania SRL, cu sediul in Bucuresti, Calea Floreasca, nr. 246C, SkyTower Building, et. 11-12, solicita subrogarea in drepturi in baza contractulu de cesiune, devenind astfel creditor in dosar.
Creanţa este datorată de SC Universal Turism SRL, cu sediul in loc. Floresti, str. Eroilor nr. 352/A, jud. Cluj, avand J12/411/2008 si CUI 1770237 si garanta de garantii ipotecari Ratiu Maria Ileana ( identic in CF cu Savu Maria Ileana) si Rebega Octavia, cu domiciliul in loc. Sibiu, str. Cristian, nr. 16, jud. Sibiu.
Se publică, spre cunoştinţa generală, că în ziua de 20 luna august, anul 2018, ora 1500, se va vinde la licitaţie publică, în loc. Medias, str. Lucian Blaga, nr. 4, ap. 2, jud. Sibiu, la sediul executorului judecatoresc, imobilul aflat în proprietatea debitorilor/garanti ipotecari Ratiu Maria Ileana (identic in CF cu Savu Maria Ileana) si Rebega Octavia.
Imobilul este situat în localitatea Sibiu, str. Cristian, nr. 16, jud. Sibiu si reprezinta constructie – 2 corpuri de tip D+P (3 camere, bucatarie, baie si hol la parter si pivnita la demisol) si respectiv P (2 camere, hol, baie, bucatarie), cu teren in suprafata de 852 mp., inscris in Cartea Funciara 103850 Sibiu (CF vechi 12500 Sibiu), nr. top 6964/2/1, 6965/2/1.
Menţionăm faptul că, anterior somaţiei executorului judecătoresc Tamas Ovidiu de sub C3, asupra imobilului sunt înscrise, următoarele sarcini: sub B1 – drept de servitute de trecere cu piciorul si cu vehicolule la imobilul cu nr. top 6964/2 si 6965/2, ca fond dominant in sarcina imobilului cu nr. top 6964/1 si 6965/1, ca fond servant din CF 10706, sub B4 – actiune civila din dos. 7665/306/2009 pentru incetarea dreptului de servitute, sub B5, B6 – interdicţii de instrainare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare si amenajare in favoarea B. C. Intesa SanPaolo Rom, SA, sub. B7 – promisiunea de vanzare cumpare autentificata sub nr. 1199/21.06.2013 al BN Bucsa Vlad, sub C1, C2 – drepturi de ipotecă în favoarea B. C. Intesa SanPaolo Rom, SA, potrivit extrasului CF ale imobilului nr. 46222/19.07.2013.
Mai mentionam faptul ca prin hotararea pronuntata de Judecatoria Sibiu, in dos. 7665/306/2009 se constata încetat dreptul de servitute de trecere cu piciorul şi autovehicule înscris în CF colectiv 10706 Sibiu, A+5 , în favoarea imobilului înscris în CF 12500 Sibiu, nr. top. 6964/2/1 şi 6965/2/1 de sub A+2 – proprietatea pârâţilor – ca fond dominant, asupra imobilelor înscrise în CF 29122 Sibiu, nr. top. 6964/1/1/I, şi 6965/1/1/I şi în CF 29121 Sibiu nr. 6964/1/1/II şi 6965 /1/1/II proprietatea reclamanţilor. Dispune radierea din cartea funciară a 10706 Sibiu, A+5 a dreptului de servitute
Preţul de strigare pentru imobilul descris mai sus este de 119.250 euro fără TVA şi a fost stabilit potrivit expertizei efectuate de SC Property Parteners Valuation Consulting SRL prin evaluator Bunea Daniel Teodor si dispozitiilor art. 845 al 8 Cod Procedura Civila, , fiind redus cu 25% dupa prima licitatie la care nu s-a adjudecat.
Mentionam potrivit art. 846 al. 8 Cod Procedura civila urmatoarele: Dacă nu se obţine preţul de începere a licitaţiei şi există cel puţin 2 licitatori, la acelaşi termen, bunul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit, dar nu mai puţin de 30% din preţul de pornire al primei licitaţii. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de la care începe licitaţia.
Toţi acei care ar pretinde vreun drept asupra imobilului sus menţionat, sunt somati să il arate executorului înainte de termenul de licitaţie, la termenele si sanctiunile prevazute de lege.
Licitaţia se va desfăşura în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Civilă. Licitaţia va avea loc în localitatea Medias, str. Lucian Blaga, nr. 4, ap. 2, jud. Sibiu, la sediul executorului judecatoresc. Se fixează termen de licitaţie publică pentru vânzarea imobilului descris mai sus, pentru ziua de 20.08.2018, ora 1500.
Invitam, potrivit art. 838 Cod Procedura Civila pe cei interesati de cumpararea imobilului sa se prezinte la termenul de licitatie si sa prezinte oferte de cumparare.
Participanţii la licitaţie sunt obligaţi a depune, înainte de începerea licitaţiei, o garanţie de 10% din preţul de strigare cu care începe licitaţia. Suma reprezentând garanţia de participare la licitaţie se va consemna pe seama şi la dispoziţia executorului, în contul nr. RO96 WBAN 2511 0001 3350 1506 deschis la Banca Comercială Intesa Sanpaolo România S.A., Sibiu pe numele Executorului Judecătoresc Tămaş Ovidiu Nicolae.
data afişării 23.07.2018 Afişare: Judecătoria Sibiu, Primăria Sibiu, Imobil – loc. Sibiu, str. Cristian, nr. 16, jud. Sibiu Birou executor loc. Medias, str. Lucian Blaga, nr. 4, ap. 2, jud. Sibiu
 


Detalii despre imobil

Adresa:

Str. Cristian, nr. 16, Sibiu, jud. Sibiu

Evaluare:

159.000,00 €


Detalii despre licitație        

Data licitației:

20 august 2018, ora 15:00

Executor:

B.E.J. Tamas Ovidiu Nicolae, str. Lucian Blaga, nr. 4, ap. 2, Medias, jud. Sibiu Tel/fax 0269.844.179, mobil 0744.759.956 www.tamasovidiu.com bejtamas@yahoo.com

www.tamasovidiu.com bejtamas@yahoo.com" >B.E.J. Tamas Ovidiu Nicolae, str. Lucian Blaga, nr. 4, ap. 2, Medias, jud. Sibiu Tel/fax 0269.844.179, mobil 0744.759.956 www.tamasovidiu.com bejtamas@yahoo.com

Publicație:

DESCARCĂ  

Detalii:

Dacă nu se obține prețul de începere al licitației și există cel puțin doi licitatori, la acest termen bunul va fi vândut la cel mai mare preț oferit, dar nu mai puțin de 30% din prețul de pornire al primei licitații.
Vânzarea se va putea face chiar dacă există o singură persoană care oferă prețul de la care începe licitația.

- 418 vizualizari